سعی می کنم بنویسم

دارم می نویسم وقتی که اونورتر دارن غر میزنن زود باش بریم بیرون  !

دارم مینویسم وقتی که خسته ام نه خسته ی یک روز ۵ شنبه  خسته یه روز کاری پر مشغله 

دارم می نویسم اگرچه دیر شده !

تو رو خدا وقتی همسایه تون نیست با گیرنده تلوزیونش ور نرین که وقتی برگشت دو روز علاف گیرنده اش باشه لطفا دق و دلیتون رو روی گیرنده همسایه خالی نکنین یا اگه با گیرنده ها مشکلی دارین چک کنین و سعی کنین روی گیرنده خودتون خالی کنین 

در همین حال صدای بسیار ملیحی در حال تهدید بنده می باشد چون هنوز دوست دارم سرم روی بندم باشه شما همین پست رو داشته باشین فعلا  

"

آنچه انسان را به شوق می آورد آستین بالا زدن وعمل کردن است  ونه نشستن واندیشیدن

اکثر آدمها هر چیزیرا وارونه یاد می گیریم

ما آموخته ایم که :

((اگر کارت را دوست ندارعوضش کن

اگر همسرت را دوست نداری عوضش کن ))

البته بعضی وقتها هم چاره ای جز این نیست

اما اگر به موازات این تغییر خود را نیز تغییر ندهیم

بدون تردید شاهد تکرار ماجرای مشابه خواهیم بود

......به هرچه بیندیشید وسعتش می دهید

پس به آنچه دلخواه شماست بیندیشید

مابرای یادگیری به دنیا آمده ایم

وجهان معلم ماست

وقتی در درسی مردود می شویم باید دوباره ثبت نام کنیم

ودوباره

تا درس را نیاموزیم به کلاس بالاتر نمیرویم ودرسهای دنیا را پایانی نیست

ماموریت تودر زندگی تغییردادن جهان نیست

تومامور تغییر خویشتنی

وتمام راه حل ها در درون توست 

این مطلب آخری از اندرومتیوس بود

P align=center>